PROCEDURA CERTIFICIRANJA

Halal standard počiva na preventivno-proaktivnoj metodi te je kompatibilan sa međunarodnim standardima upravljanja kvalitetom (ISO, HACCP i drugi). Knjiga Halal standarda sadrži: Halal standard, proceduru certificiranja, pravilnik o halal klanju, pravilnik o auditu i zaštitnom znaku te priručnik o halal statusu aditiva.

Sami proces dobivanja halal certifikata utvrđen je procedurom certificiranja halal kvalitete koja je sastavni dio halal standarda.
Zainteresirane tvrtke podnose zahtjev za certificiranjem i dostavljaju dokumentaciju kojom dokazuju da posluju u skladu sa zakonom i da mogu zadovoljiti zahtjeve halal kvalitete. Nakon provjere dokumentacije od strane Centra za certificiranje halal kvalitete potpisuje se ugovor o certificiranju te se izvršava edukacija zaposelnika (internih auditora) koji su zaduženi za implementaciju i održavanje zahtjeva halal kvalitete. Dakle tvrtka mora pripremiti dokumentaciju u kojoj su opisani svi postupci te implememtirati zahtjeve halal kvalitete od nabave sirovina, prijema i skladištenja sirovine, proizvodnje te skladištenja i transporta gotovih proizvoda. Nakon što tvrtka implementira navedene zahtjeve Centar za certificiranje halal kvalitete organizira i provodi certifikacijski audit, Komisija za verifikaciju provjerava da li je certificiranje obavljeno na propisan način, zatim Upravni odbor donosi odluku o dodjeli certifikata te se tvrtci dodjeljuje certifikat. Centar za certificiranje halal kvalitete najavljenim i nenajavljenim auditima, analizima gotovih proizvoda na prisutnost harama vrši provjeru poštivanja zahtjeva i mjera halal standarda.